Fréttir

Átaksverkefni á eystri hluta Suðurlands

Myndarlegur styrkur frá Framkvæmdastjórn Vaxtarsamnings Suðurlands

Sem fyrsta skref í uppbyggingu og eflingu háskólatengdrar starfsemi á öllu starfsvæðinu stendur háskólafélagið nú að átaksverkefni á eystri hluta Suðurlands. Verkefnið heitir Net þekkingar frá Markarfljóti að Skeiðarársandi. Framkvæmdastjórn Vaxtarsamnings Suðurlands ákvað nýlega að styrkja þetta átaksverkefni um röskar fjórar milljónir króna. Búið er að ráða tímabundið starfsmann og er honum m.a. ætlað að efla styrkleikana og byggja upp svæðisbundna starfsemi á háskólastigi. Þegar verkefninu lýkur er ætlunin að fyrir liggi rökstuddar áætlanir um rannsókna- og þróunarstarfsemi á sviðum þjóðfræða, eldvirkni og nýrra lífrænna orkugjafa sem getur nýst á innlendum sem erlendum vettvangi.

Tilgangurinn er að auka fjölbreytni í atvinnulífi á eystri hluta Suðurlands, styrkja grunnrannsóknir, efla ferðaþjónustu tengda vísindum og menningu, auka möguleika og fjölbreytni til menntunar á grunn- og framhaldsstigi háskólanáms og miðla upplýsingum til erlendra sem innlendra samstarfsaðila.

Með þekkingarstarfssemi af þessu tagi skapast grundvöllur fyrir fjölbreyttara atvinnulífi og hærra menntunarstigi sem getur haft jákvæð áhrif á grunngerð samfélagsins

Svæðið á milli Markarfljóts og Skeiðarársands á undir höggi að sækja en þar hefur mikil fólksfækkun verið undanfarin ár. Markmið verkefnisins er búa til tækifæri og skapa vettvang fyrir menntað fólk til að vinna í héraði.

 
Þjóðháttasetur og lífrænir orkugjafar í Skógum og eldfjallasetur í V.-Skaftafellssýslu

Til að ná markmiðum verkefnisins verður unnið að ýmsum verkefnum en þar má helst nefna undirbúning stofnunar þjóðháttaseturs í Skógum, eldfjallaseturs í Vestur-Skaftafellssýslu með starfsstöðvum í Vík og á Kirkjubæjarklaustri og setur lífrænna orkugjafa í Skógum. Stofnun þessara setra eykur möguleika til ýmissa rannsókna og þróunar á þessum sviðum. Þar væri einnig í boði aðstaða til vettvangsnáms fyrir nemendur í grunn- og framhaldsnámi við háskóla hér á landi sem og erlendis en með því er hægt að efla svæðisbundna sérþekkingu.

Setrin geta orðið ákjósanleg viðbót við atvinnulíf svæðisins og aukið möguleika fólks með sérmenntun að snúa aftur í heimabyggð. Þá verður leitast við að bæta aðstöðu og efla möguleika íbúa til fjarnáms. Einnig eru uppi ýmsar hugmyndir að smærri verkefnum sem gætu tengst starfsemi setranna.

Allir aðilar sem koma að þessu verkefni eru sammála um mikilvægi aukins samstarfs og þess ávinnings sem það getur skapað. Með sterku samstarfsneti aðila verkefnisins og íbúa svæðisins mun ávinningurinn breiðast út í aðra þætti atvinnulífsins, til dæmis  ferðaþjónustuna.

Mikilvægt er að byggja á þeirri þekkingu sem fyrir er á svæðinu til að efla það og styrkja. Aukin háskólastarfsemi og fjölbreyttara atvinnulíf á svæðinu er allra hagur.